Menú

diumenge, 29 d’octubre del 2017

Qui som?

L'escola ha de servir d'orientació i ajuda als nostres alumnes en el camí de l'aprenentatge de la convivència i de la solidaritat.  Ens declarem com escola pública, laica, pluralista i emmarcada en la línia de la tradició progressista, entesa com la defensa de la llibertat i de la igualtat de tots i totes.

La llengua vehicular del Centre és el Català.  S'ha d'impartir un nombre significatiu de classes en català, la qual cosa ha de facilitar l'adquisició de competència lingüística en aquesta llengua.

La gestió del centre estarà orientada a facilitar la funció pedagògica del professorat i el treball en equip, amb l'objectiu de  dirigir coherentment el procés d'intervenció educativa en el nostre centre.


1. LLENGUA D'APRENENTATGE
L'escola ha d'integrar els alumnes en la realitat social i cultural de la nostra comunitat i els ha de proporcionar els mitjants necessaris perquè tots s'hi integrin per igual.

Aquesta realitat es treballarà en tots els seus aspectes, per la qual cosa es potenciarà la normalització de la llengua catalana, com a pròpia de la nostra comunitat, i es garantirà l'ús del català i castellà com a idiomes oficials, amb vista a l'objectiu ineludible d'assegurar que els alumnes tinguin, al final del període d'escolaritat obligatòria, un coneixement suficient, oral i escrit d'ambdues llengües.

2. CONFESSIONALITAT
L'escola és i vol ser ideològicament pluralista la qual cosa implica respecte cap a totes les ideologies i creences, tant de professors com d'alumnes.  El professor podrà manifestar la seva opinió personal si els alumnes ho demanen específicament.  Això vol dir que l'escola adoptarà posicions de respecte total envers les creences de cada persona.

3. CONVIVÈNCIA I VALORS DEMOCRÀTICS
L'escola assumeix els valors propis d'una societat democràtica basada en el respecte entre tots els membres de la comunitat impulsant el valor d'igualtat, l'actitud de diàleg, la participació, el rebuig de qualsevol tipus de discriminació, la tolerància i la solidaritat.

4. COEDUCACIÓ
L'escola afavorirà la igualtat entre els sexes evitant la discriminació en l'activitat educativa.  En aquest sentit se potenciaran la igualtat d'oportunitats i l'eliminació de mites, tabús i rols preestablerts socialment.

5. ECOLOGIA
L'escola afavorirà en els seus alumnes la conscienciació de la importància del respecte de l'entorn natural i la contribució activa de la defensa, conservació i millora del medi ambient.

6. METODOLOGIA
La metodologia serà activa.  Es fomentarà en l'alumne una actitud crítica, curiosa i investigadora que mitjançant la comunicació i el treball, es converteixi en la base del seu aprenentatge i de la seva formació.
Tenint en compte els diferents ritmes i estils d'aprenentatge, valorant positivament les diferències.

7. SALUT
L'escola entén com a salut de l'individu no només els aspetes fisiològics sinó també els aspectes psíquics i socials, per aquest motiu l'escola afavorirà totes les conductes que desenvolupin aquests aspectes.

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL
La idea d'una escola democràtica implica la necessitat d'una participació real i afectiva de tots els estaments qua la componen en la seva gestió per mitjà dels representants elegits per cada un dels sectors.