Menú

dilluns, 30 d’octubre del 2017

Calendari Escolar


Les classes comencen el 10 de Setembre del 2020
i acaben el 22 de Juny del 2021 (ambdós dies inclosos).

Nadal: del 23 de Desembre de 2020 al 7 de Gener de 2021 (ambdós inclosos).
Pasqua: del 1 al 11 d'Abril de 2021.
Tenen la consideració de dies festius:
12 d'Octubre de 2020 (Festa Nacional)
7 de Desembre de 2020 (Dilluns següent al dia de la Constitució)
8 de Desembre de 2020 (Inmaculada Concepció)
20 de Gener del 2021 (Sant Sebastià)
1 de Març del 2021 (Dia de les Illes Balears)
1 de Maig del 2021 (Dia del Treballador)

A més, els dies festius de lliure disposició del centre, aquest curs escolar seran:
2 de Març
3 de Maig
31 de Maig

Què feim?

IMMERSIÓ
Aquesta tasca que realitzem en el centre es fa conjuntament amb el servei d'ensenyament de català de la direcció general d'ordenació i innovació.
Consisteix principalment en normalitzar l'ús de la nostra llengua, recopilar material per poder desenvolupar millor la nostra tasca pedagògica i aprofitar recursos externs al centre estimulant encara més l'ús de la nostra llengua pròpia.


ECOAMBIENTAL
El projecte ecoambiental que realitzem al llarg d'aquest curs és una proposta per fomentar la cura i conservació de la natura amb la participació i conscienciació de la necessitat del reciclatge, reutilització i reducció de materials.FRUITA
Per anar adquirint bons hàbits alimentaris i conscienciar de la necessitat de menjar fruita tenim establert al centre el divendres com a dia de berenar fruita.


BIBLIOTECA
En la nostra biblioteca disposem d'un extens assortiment de llibres classificats per cicles i etapes, mitjançant els quals els nostres alumnes poden desenvolupar l'hàbit de lectura.
El servei de préstec de llibres es realitza els dilluns i dijous en el temps de pati.
Els encarregats de la biblioteca són na Polita i els alumnes de tercer cicle.


PADRINS I FILLOLS
Aquesta experiència va començar un bon dia en què els nins i nines de tercer de primària varen decidir apadrinar als nins i nines de tres anys "ses tortugues".
Si voleu saber com s'ho passen junts, punxau aquí!! ----> Padrins i fillols en acció.PSICOMOTRICITAT

La psicomotricitat és entesa en aquest centre com la via per treballar el moviment corporal a través dels diferents jocs col·lectius. Impulsem el control del moviment, la potenciació de la coordinació global i segmentària, l'equilibri, la lateralitat i els valors de convivència.  Les nostres sessions comencen amb un cercle inicial a mode de ritual d'entrada on expliquem la proposta diària, les normes i l'organització de la classe.  En tot moment s'observa com participa cada nin als diferents espais i diverses situacions.  Sol ser un temps lúdic, amb activitats de cooperació i consciència de grup.  A més emprem diferents espais: Pati, gimnàs o Aula.  Aquesta activitat la realitza educació infantil i primer cicle de primària.


diumenge, 29 d’octubre del 2017

On som?CEIP Santa Catalina
C/Caro, 36, 
07013 - Palma
Tlf: 971 731 801
Fax: 971 454 058
e-mail: ceipsantacatalina@educaib.eu    
Per contactar amb la secretaria del centre:
secretaria@ceipsantacatalina.org

Instal·lacions

Qui som?

L'escola ha de servir d'orientació i ajuda als nostres alumnes en el camí de l'aprenentatge de la convivència i de la solidaritat.  Ens declarem com escola pública, laica, pluralista i emmarcada en la línia de la tradició progressista, entesa com la defensa de la llibertat i de la igualtat de tots i totes.

La llengua vehicular del Centre és el Català.  S'ha d'impartir un nombre significatiu de classes en català, la qual cosa ha de facilitar l'adquisició de competència lingüística en aquesta llengua.

La gestió del centre estarà orientada a facilitar la funció pedagògica del professorat i el treball en equip, amb l'objectiu de  dirigir coherentment el procés d'intervenció educativa en el nostre centre.


1. LLENGUA D'APRENENTATGE
L'escola ha d'integrar els alumnes en la realitat social i cultural de la nostra comunitat i els ha de proporcionar els mitjants necessaris perquè tots s'hi integrin per igual.

Aquesta realitat es treballarà en tots els seus aspectes, per la qual cosa es potenciarà la normalització de la llengua catalana, com a pròpia de la nostra comunitat, i es garantirà l'ús del català i castellà com a idiomes oficials, amb vista a l'objectiu ineludible d'assegurar que els alumnes tinguin, al final del període d'escolaritat obligatòria, un coneixement suficient, oral i escrit d'ambdues llengües.

2. CONFESSIONALITAT
L'escola és i vol ser ideològicament pluralista la qual cosa implica respecte cap a totes les ideologies i creences, tant de professors com d'alumnes.  El professor podrà manifestar la seva opinió personal si els alumnes ho demanen específicament.  Això vol dir que l'escola adoptarà posicions de respecte total envers les creences de cada persona.

3. CONVIVÈNCIA I VALORS DEMOCRÀTICS
L'escola assumeix els valors propis d'una societat democràtica basada en el respecte entre tots els membres de la comunitat impulsant el valor d'igualtat, l'actitud de diàleg, la participació, el rebuig de qualsevol tipus de discriminació, la tolerància i la solidaritat.

4. COEDUCACIÓ
L'escola afavorirà la igualtat entre els sexes evitant la discriminació en l'activitat educativa.  En aquest sentit se potenciaran la igualtat d'oportunitats i l'eliminació de mites, tabús i rols preestablerts socialment.

5. ECOLOGIA
L'escola afavorirà en els seus alumnes la conscienciació de la importància del respecte de l'entorn natural i la contribució activa de la defensa, conservació i millora del medi ambient.

6. METODOLOGIA
La metodologia serà activa.  Es fomentarà en l'alumne una actitud crítica, curiosa i investigadora que mitjançant la comunicació i el treball, es converteixi en la base del seu aprenentatge i de la seva formació.
Tenint en compte els diferents ritmes i estils d'aprenentatge, valorant positivament les diferències.

7. SALUT
L'escola entén com a salut de l'individu no només els aspetes fisiològics sinó també els aspectes psíquics i socials, per aquest motiu l'escola afavorirà totes les conductes que desenvolupin aquests aspectes.

8. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL
La idea d'una escola democràtica implica la necessitat d'una participació real i afectiva de tots els estaments qua la componen en la seva gestió per mitjà dels representants elegits per cada un dels sectors.